Energiutredninger
 

 
Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

11.03.2011:


NVE gir Nesset Kraft overtredelsesgebyr

NVE gir Nesset Kraft

og fire andre selskap overtredelsesgebyr

NVE ilegger fem nettselskaper overtredelsesgebyr på mellom 50 000 og 100 000 kroner for å ha gitt uriktige opplysninger om sine planer for kraftrasjonering.

- Etter vår vurdering var planverket for kraftrasjonering i de fem selskapene i en slik forfatning at det var grovt uaktsomt av selskapene å opplyse til NVE at de hadde en rasjoneringsplan som oppfylte myndighetenes krav, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Nesset Kraft er uenig med NVE i beskrivelsen av at vår plan var så mangelfull at denne ble underkjent i sin helhet og at dette igjen skal utløse ett overtredelsesgebyr.

NKAS erkjenner at innsendte planverk ikke imøtekom alle krav som NVE har satt, men dette er etter vårt syn ikke ensbetydende med at NKAS har opptrådt grovt uaktsomt og at det ble gitt uriktige opplysninger i 2006/2009.

NKAS oppfattet den gang eksisterende plan for å være tilfredsstillende nok ift kravoppnåelsen i ny forskrift og meldte inn dette med ett visst forbehold, noe som også er anført av NVE i vedtaket.
Sett i ettertid så var nok ikke eksisterende plan fra 2006 god nok ift nye forskriftkrav og vi burde kvalitetssikret denne bedre.

Å akseptere ett overtredelsesgebyr med bakgrunn i begrunnelsen av at selskapet har gitt ”uriktige opplysninger” og handlet grovt uaktsomt så vil dette være vanskelig, vi vil nå gå gjennom sakshåndteringen og eventuelt vurdere å anke vedtaket inn for Olje og Energidepartementet.

Planverket er nå forøvrig revidert, alle avvik lukket og planen ble godkjent av NVE august 2011,  vi kan berolige våre kunder om at gjeldene rasjoneringsplan i en gitt situasjon vil ivareta forsyningssikkerheten på en god og sikker måte.